2011-2017

Årsmøte i Notodden Backgammonklubb 2017

Teledølen Pub, Torvet 2, Notodden
Torsdag 11.01.2018 kl: 18:00

1.Godkjenning av innkalling
2. Valg av Ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av samlet årsmelding for 2011-2016 og 2017
4. Godkjenning av regnskap 2011-2017
5. Innkommende forslag
6. Fastsette klubb-kontingent for 2018
7. Godkjenne budsjett for 2018
8. Valg

 

Sak 1.    Godkjenning av innkalling.


Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere
Forslag:
Ordstyrer og referent: Morten Gjerde
Protokollunderskrivere (2): Rosemary O. Lopes og Rahim Mohammadi

Sak 3. Godkjenning av Årsmelding
Sak 4. Regnskap  (2011/2012-2015/2016/2017)
Sak 5. Innkommende forslag

Innkommende Forslag 1: Vedtektsendring §7 Årsmøte (krever 2/3 flertall)

Saksgrunnlag:
Jmf. Dagens vedtekter i §7 «Årsmøte» så skal Notodden Backgammonklubb avholde årsmøte hvert år i februar måned. Det er nå vedtatt nasjonale retningslinjer fra Norges Backgammonforbund om at årsmøter i lokalforeningene skal avholdes i perioden 1.12 i driftsåret til innen utgangen av januar måned neste driftsår, samt at det er fastsatt 3 ukers frist for innkallingen.

Det foreslås derfor at første avsnitt i våre vedtekter §7 endres fra:

  • 7 Årsmøte
    Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, er Notodden Backgammonklubbs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Kunngjøring skjer i form av at innkallingen legges ut på klubbens internettsider, samt som arrangementsinvitasjon på klubbens facebook-gruppe
    .

 

Til en justert tekst i tråd med forbundets retningslinjer for lokale årsmøter:

  • 7 Årsmøte
    Årsmøtet skal avholdes i tråd med de til enhver tid gjeldene retningslinjer for lokale årsmøter fra Norges Backgammonforbund. Årsmøte er Notodden Backgammonklubbs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Kunngjøring skjer i form av at innkallingen legges ut på klubbens internettsider, samt som arrangementsinvitasjon på klubbens facebook-gruppe.

 

Innkommende Forslag 2: Deltagerfee på 30,- kroner pr. klubbturnering

Bakgrunnen for forslaget:
For å sikre klubben litt økonomisk handlingsrom til drift av nettsider og eventuelt litt trykksaker og nødvendige uforutsette utlegg.

 

Sak 6. Fastsettelse av kontingent for 2018
forslag:

Klubbkontingenten holdes uendret på kr. 50,-  (Forbundskontingenten kommer i tillegg til klubbkontingenten. For tiden er denne 165,-)

Det betyr at dersom forbundskontingenten holdes uendret blir medlemskontingenten totalt kr 215 for kalenderåret 2018.

Sak 7 Godkjenning av budsjett 2018

 

Sak 8. Valg
Forslag:

Alle kandidater velges for 1 år

Leder: Morten Gjerde
Nestleder: Sharare Ahadi
Styremedlem: Rosemary O. Lopes

——————————————————————

Årsmelding 2011-2016 og 2017

Notodden Backgammonklubb

Innledning
Klubben har ikke levert årsrapporter/generalforsamlingsreferater til forbundet siden stiftelsesmøte i januar 2010.

Det ble likevel avholdt årsmøte den 8 januar 2011 for første driftsår (2010) og det foreligger signert årsrapport fra dette årsmøte i årsmøteprotokollen.

2011-2016
Driftsårene 2011-2016 har vært mye frem og tilbake. I 2011 døde en av våre mest aktive spillere brått, dette skjedde samtidig med at flere av de som dannet «stammen» i klubben flyttet eller endret livssituasjon slik at aktiviteten fikk en alvorlig knekk i løpet av noen få måneder høsten 2011.

  • Vi gikk i dvale!

Klubbleder, Morten Gjerde, har likevel ført regnskap og holdt nettsidene i gang hele tiden. Og to lokale spillere, Morten Gjerde og Terje Malm, har betalt kontingent tilnærmet hele perioden og således opprettholdt et slags «livstegn» i relasjon til forbundet.

Det er gjort noen forsøk, fra tid til annen, på å dra i gang aktivitet igjen. Men det har vært med vekslende hell da medlemsmassen har vært på et minimum og det har vært tungt å dra lasset for leder alene. Det var likevel en periode fra oktober 2014 til oktober 2015 da vi hadde regelmessig aktivitet med god oppslutning i klubben.

Vi hadde med spillere i NM både i Åsgårdstrand i 2014 og i Oslo i 2015.

Klubben har på tross av god aktivitet fra høsten 2014 til høsten 2015 i praksis stått uten et lovlig valgt styre i perioden 2011-2017. Driften har som nevnt vært ivaretatt av den siste lovlige valgte lederen, som har driftet klubbens formaliteter fortløpende i hele perioden.

Det settes derfor nå en strek etter 2016 og det legges frem regnskaper for hele perioden samt en egen årsrapport for 2017 med en oppsummering av årene frem til nå.

Klubbens øvrige aktivitet for årene 2011 og frem til høsten 2014, samt året 2016, anses som tilnærmet uten aktivitet og «intet nytt å melde».

2017
Det har ikke vært aktivitet i klubben første halvår (Vårsemestret) i 2017. Klubbens leder og et par av klubbens aktive spillere tok initiativ til å forsøke å få i gang en ny regelmessig drift på høsten. Vi startet derfor opp i september 2017 og har møtt opp regelmessig hver torsdag siden da. Det har vært sporadisk oppmøte, noen ganger 5 spillere andre ganger er det kun 1 og følgelig ingen turneringspill på disse dagene.

Klubben er ved utgangen av året 6 betalende medlemmer og vi gjennomfører en turneringskveld hver uke. Vi har gjennomført  10 turneringskvelder denne høsten. Noen av dagene var det ikke nok fremmøtte til å kunne gjennomføre turneringsspill i normalt format.

Vi er ved godt mot og jobber nå videre inn i 2018 med godkjente protokoller og ajourførte regnskapstall og ikke minst et nytt styre som er formelt valgt under årsmøte 2017.

Morten André Gjerde
Leder NoBGK

Notodden den 7. desember 2017

 

Regnskap 2011 – 2017

2011

2012-2015

Notat:

Kontantkassa har for mye penger! Dette skyldes at det er tatt inn kontant betaling av kontingent/spillerfee uten at det er ført kontantbilag på klubbkveldene. Dette er selvsagt beklagelig, men det er i alle fall ikke manko i kassa, men for mye.

Grunnen til at kontantkasse operer med komma-tall som ikke eksisterer i ren pengeverdi er fordi det er betalt ulike bilag/regninger ved innkjøp (da som utlegg) som da senere skal justeres mot kasse. Der legges det eksakte bilagsbeløpet til grunn i regnskapet, mens det er tatt ut kontanter tilsvarende nærmeste krone under det opprinnelige beløpet.

Det er derfor gjort en avstemming av kassa mot de kontantbilagene som lå der. Dette for å få ajourført regnskapet.

Kontantbeholdning i kassa er pr. 31.12.2015 er kr 1197,-

2016

Note: Vi har nå innført Vipps direkte til klubbens konto og vil forsøke å begrense bruken av kontanter i fremtiden.

2017

 

 

NB!
Bilagsmappe med alle regnskapsår vil være tilgjengelig på Årsmøte for gjennomsyn.